μελέτες | επιβλέψεις | κατασκευές | συμβουλευτικές υπηρεσίες

supervision | construction | engineering consultaning services

 

Με έδρες στην Καλαμάτα και την Αθήνα υποστηρίζεται οποιαδήποτε μορφή οικοδομικής εργασίας στη Νότια Ελλάδα, από την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κατοικιών, καταστημάτων, βιοτεχνικών και ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικών κτηρίων μέχρι την παροχή κάθε είδους συμβουλευτικής υπηρεσίας. Τα παραπάνω projects δίνουν το στίγμα της 40χρονης πορείας του τεχνικού γραφείου ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ. Μια πορεία που τη χαρακτηρίζει η δημιουργία και υλοποίηση χώρων ξεχωριστής ταυτότητας, αποφεύγοντας την ευκολία της επανάληψης.

 

Based in Kalamata and Athens, any engineering project is supported in Southern Greece from designing and constructing residencies, shops, factory buildings and hotels to consultaning services. The above projects constitute a representative example of the 40 years old direction of PAPAEFSTATHIOU office. This approach has always its primary goal the creation and implementation of spaces with special identity, while avoiding the convenience of repetition.

Facebook Twitter Pinterest Instagram LinkedIn share
online portfolio